Regulamin

 1. Definicje
  • Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają znaczenie przypisane im poniżej:
   1. Umowa (Regulamin) – niniejszy Regulamin umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta, zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny na rzecz Operatora,
   2. Strony – Klient i Operator,
   3. WHS (Web Hosting Service) – usługa polegającą na realizowaniu usług informatycznych dla Klienta.
   4. Pozostałe Usługi Informatyczne – każda usługa polegająca na realizowaniu usług informatycznych dla Klienta, nie wyszczególniona w Regulaminie.
   5. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, akty władzy państwowej, samorządowej i inne niezależne od Operatora.
   6. Przedstawiciele Klienta – osoby upoważnione do kontaktów z Operatorem
   7. Godziny Pracy – godziny 8:00 – 16:00 UTC+01:00 w dni robocze ustawowo niewolne od pracy
   8. Serwis – strona internetowa Klienta
   9. Operator Hostingowy – operator pod pieką którego obecnie znajduje się Serwis.
   10. Incydent Informatyczny – każda sytuacja, która zagraża bezpieczeństwu Serwisu lub infrastruktury informatycznej Operatora
   11. System IPS/IDS – system informatyczny umożliwiający identyfikację i przeciwdziałanie próbom nieautoryzowanego wejścia do zasobów informatycznych Klienta.
   12. Emergency Support- reakcja Operatora na zgłoszony przez Klienta potencjalny skuteczny atak.
   13. Malware – złośliwy kod, niewiadomego pochodzenia, zagrażający bezpieczeństwu Serwisu.
   14. Kod śledzenia – kod wykorzystywany w usłudze Google Analytics oraz innych usługach analitycznych, w celu rejestracji statyk odwiedzin Serwisu.
   15. Potencjalny skuteczny atak – zauważone przez Operatora lub Klienta, pojawienie się Malware w Serwisie, lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu.
   16. Zespół CIRT – zespół specjalistów Operatora odpowiedzialny za adekwatną reakcję na Incydenty Informatyczne.
   17. Polityka Prywatności – opisany w Załączniku do Regulaminu zakres pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
   18. Informacje Poufne – Regulamin, korespondencja związaną z wykonywaniem Umowy, regulacje wewnętrzne stosowane przez Klienta oraz dane, do których ma dostęp Operator, jak również wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę, które zostały ujawnione Operatorowi w związku z wykonywaniem Umowy, a także rozwiązania dedykowane i stworzone dla Klienta przez Operatora w wykonaniu Umowy.
   19. Domena – jedna z domen najwyższego poziomu ogólnoświatowego systemu domen, wpisana do bazy danych organizacji Internet Assigned Numbers Authority.
   20. Nazwa Domeny – ciąg znaków w Domenie. Znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny.
  • O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia „poniżej”, „powyżej”, jak i słowa o podobnym znaczeniu odnoszą się również do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
  • Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie winny być interpretowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w braku takiej definicji winny być interpretowane zgodnie ze znaczeniem przypisywanym im w orzecznictwie, doktrynie lub przy uwzględnieniu powszechnie przypisywanego im znaczenia, w szczególności biznesowego i ekonomicznego.

 

 1. Postanowienia Ogólne
  • Usługa Opieki Technicznej (WHS), jest usługą outsourcingową w zakresie IT mającą zapewnić Klientowi ciągłość i bezpieczeństwo działania jego Serwisu w zakresie uzupełniającym działania Operatora Hostingowego. WHS to kompleksowa usługa polegająca na podniesieniu realnego bezpieczeństwa Serwisu Klientem z wykorzystaniem środków programowych i technicznych, Systemu IPS/IDS, oraz szybkiego, realnego i rzeczywistego reagowania na zaistniałe Incydenty Informatyczne.
  • Podstawą korzystania z usługi WHS jest przestrzeganie Regulaminu. Regulamin zawiera zasady współpracy pomiędzy Klientem (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a Operatorem oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki Stron.
  • Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie www.pro2web.pl, skąd można go w każdym czasie wydrukować i zapisać na urządzeniu lokalnym. Regulamin jest także wysyłany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Przed rozpoczęciem korzystania z WHS, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności lub Regulaminie, jednak w takim przypadku Operator nie rozpocznie świadczenia usługi na jego rzecz.
  • Klient nie może anonimowo korzystać z Usług oferowanych przez Operatora.
  • Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usługi WHS niezależnie od tego czy korzystają oni z usług bezpośrednio, czy też przez podmioty współpracujące.
  • Na życzenie Klienta może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie Regulamin.
  • Operator ponosi odpowiedzialność jednie własnej infrastruktury sieciowej sieci, serwerów oraz własnych przyłączy stałych do sieci Internet.
  • Klient upoważnia Operatora do kontaktów w jego imieniu z Operatorem Hostingowym. W związku z czym udostępnia Operatorowi niezbędne dane dostępowe, lub jeśli jest taka techniczna możliwość zakłada konto kontaktowe dla Operatora w panelu klienta Operatora Hostingowego, jak też powiadamia Operatora Hostingowego o możliwości takiego kontaktu.
  • Operator zapewnia całodobowy dostęp do WHS. Wyjątek stanowi zagrożenie bezpieczeństwa systemu oraz przypadki wynikające z konieczności przeprowadzenia okresowych prac konserwatorskich lub modernizacyjnych, mających na celu utrzymywanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych i czynników od niego niezależnych.
  • W celu zapewnienia poprawnego i pełnego zakresu WHS, Operator może zalecić przeniesienie Serwisu do zalecanego przez niego Operatora Hostingowego. Podstawowy pakiet hostingowy dla Serwisu jest wliczony w cenę pakietu WHS i nie podlega negocjacji.

 

 1. Własność Intelektualna
  • Nazwa Usługi WHS, jej koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  • Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Operatora.
  • Klienta powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie infrastruktury Operatora. Klienta przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie jej destabilizacji może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

 

 1. Rejestracja
  • Korzystanie z usługi WHS wymaga dokonania przez Klienta rejestracji. Rejestracja polega na utworzeniu konta Klienta i wyrażeniu zgody na związanie się m.in. niniejszym Regulaminem.
  • Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.
  • Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. W szczególności nie mogą Rejestrować się osoby niepełnoletnie.
  • Wypełniając formularz rejestracyjny i przesyłając go do Operatora Klienta oświadcza, że:
   1. podane w Formularzu dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym,
   2. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącymi integralną część Regulaminu,
   3. akceptuje postanowienia w nich zawarte,
   4. zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stanowiącej jego integralną część Polityki Prywatności;
  • Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecania Operator przesyła Klientowi, będącemu Konsumentem, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz pouczenie o przysługującym Klientowi prawie odstąpienia od Umowy.
  • Dane wymagane przez Operatora w trakcie procesu Rejestracji muszą być podane w sposób pełny i prawidłowy. Jeśli dane podane w trakcie procesu rejestracji ulegną w przyszłości zmianie, Klient ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych. Do czasu dokonania aktualizacji poczytuje się, że korzystanie przez Klienta z danych zamieszczonych uprzednio jest skuteczne i prawidłowe.
  • Rejestracja nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
  • Jeden Klient może być zarejestrowany w jednym czasie tylko raz.
  • Złożenie odpowiednio wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta stanowi jedynie zaproszenie dla Operatora do zawarcia umowy. Oferta operatora w zakresie zawarcia Umowy Klientowi składana jest następnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia, w którym umieszczony zostanie link potwierdzający. Klikając taki link potwierdzający Klient akceptuje ofertę Operatora i tym samym Umowa wchodzi w życie.

 

 1. Procedura świadczenia usługi przez Operatora
  • Usługa świadczona jest na rzecz Klienta zgodnie z wybranym przez niego wybiera pakietem WHS, których opisy dostępne są na stronie internetowej Operatora pod adresem www.pro2web.pl
  • W celu złożenia zamówienia Zlecenia przesyła Operatorowi dane niezbędne do wykonania usługi, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie.
  • Na podstawie danych z formularza Operator przeprowadza audyt strony szczególnie pod kątem obecności złośliwego kodu w Serwisie i spełnienia warunków technicznych przez Serwis.
  • Na podstawie audytu Operator określa warunki, na jakich Serwis może korzystać z usługi WHS. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wnioskowany Serwis zawiera złośliwy kod, lub niestandardową strukturę plików i folderów.
  • Serwis by móc być podłączonym do systemu WHS musi, co najmniej:
   1. być wolnym od złośliwego kodu,
   2. posiadać strukturę folderów nie odbiegającą znacząco od standardów WordPress,
   3. posiadać na czas trwania usługi WHS jedyne konto o uprawnieniach administratora przypisane do Operatora.

[zwane dalej Wymogami]

 • W uzasadnionych przypadkach Operator czasowo może udostępnić Klientowi dostęp do konta o uprawnieniach administratora.
 • Jeżeli Serwis nie spełnia Wymogów, Operator może przedstawić Klientowi propozycję warunków na jakich Serwis może zostać do systemu WHS podłączony. Po spełnieniu warunków przez Klienta, Operator wysyła fakturę pro-forma i podłącza Serwis do systemu WHS.
 • Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania Usług Operatora dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:
  1. stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
  2. serwisów o treści erotycznej,
  3. propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
  4. upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
  5. upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
  6. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
  7. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
  8. propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
  9. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  10. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
  11. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,
  12. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa.
 • Klient zobowiązuje się ponadto do:
  1. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,
  2. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Klientów lub osób trzecich,
  3. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
  4. nierozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora – w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.
  5. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Klienta komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 1 GB na dobę,
  6. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA.
 • Operator zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania Usługi przypadku naruszenia obowiązującego prawa (w szczególności umieszczanie na stronach materiałów pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych plików z muzyką (mp3), filmów, zdj itp.).

 

 1. Zakres Usług Operatora
  • Umowa wykonywana jest przez Operatora w pakietach usługowych. W ramach każdego pakietu świadczy on na rzecz Klienta czynności obejmujące jedną lub więcej usługę [zwany dalej Pakietem]. Zakres przedmiotowy Pakietów jest przedmiotem oferty handlowej Operatora.
  • Operator może w każdym czasie zmienić zakres usług, cenę i inne właściwości Pakietów, co nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana Pakietu w czasie trwania wykupionego abonamentu nie jest możliwa względem Klienta.
  • Rodzaje Pakietów, zakres czynności składających się na nie i wysokość wynagrodzenia abonamentowego należnego Operatorowi stanowią przedmiot oferty handlowej i będą umieszczone na stronie internetowej Operatora pod adresem www.pro2web.pl.
  • W zakres usług świadczonych przez Operatora na rzecz Klienta mogą wchodzić następujące czynności:

 

Kopie zapasoweOperator zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowych Serwisu Klienta. Kopie wykonywane są w interwałach wskazanych w treści konkretnego Pakietu. Operator gwarantuje przechowywanie Kopii zapasowych przez 6 miesięcy od daty ich wykonania.

 

 

Klient może zlecić przywrócenie danych z kopii zapasowej za pomocą poczty elektronicznej. Przywrócenie danych z kopii zapasowej jest nieodpłatne jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym. Za drugie i każde kolejne zlecone przywrócenia danych z kopii zapasowej jest Klientowi naliczana opłata w wysokości 20 złotych.

 

AktualizacjeOperator przeprowadza aktualizacje wtyczek oraz motywów w Serwisie Klienta. Aktualizacje wykonywane są w interwałach wskazanych w treści konkretnego Pakietu. Operator przeprowadza aktualizacje wyłącznie wtyczek i motywów należących do Klienta przez okres trwania wykupionej przez Klienta licencji na powyższe elementy Serwisu. Usługa aktualizacji nie obejmuje wtyczek i motywów zainstalowanych nielegalnie oraz z nieaktualną licencją.

 

 

Monitoring dostępności Serwisu w sieciOperator używa niezależnych rozwiązań, monitorujących dostępność Serwisu Klienta w sieci Internet. Powyższe rozwiązania monitorują Serwis Klienta w sposób ciągły w interwałach wskazanych w treści konkretnego Pakietu. W przypadku, gdy Serwis jest niedostępny w sieci przez okres dłuższy niż 24 godziny, Operator informuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz we współpracy z nim podejmowane zostają kroki zaradcze.

 

 

Skanowanie i usuwanie malwareOperator monitoruje Serwis Klienta pod kątem zagrożeń malware oraz wykonuje niezbędne czynności, mające na celu jak najszybsze wyeliminowanie złośliwego oprogramowania w plikach Serwisu. Skanowanie Serwisu następuje w interwałach wskazanych w treści konkretnego Pakietu w ramach wykonywania kopii zapasowych. Na koniec miesiąca Operator udostępnia Klientowi informacje na temat przeprowadzonych działań w formie raportu.

 

 

Google AnalyticsSposób uruchomienia usługi jest zależny od tego, czy Klienta posiada już konto Google Analytics oraz czy posługuje się kodem śledzenia w Serwisie.

 

 

W przypadku, gdy Klient posiada konto w serwisie Google Analytics oraz posługuje się kodem śledzenia w Serwisie, Klient jest zobowiązany udzielić informacji Operatorowi na temat kodu śledzenia.

 

W przypadku nieposiadania konta w serwisie Google Analytics, Klienta zobowiązany jest owo konto założyć i po uzyskaniu kodu śledzenia dla Serwisu, udzielić Operatorowi informacji na jego temat. Klientowi przysługuje od Operatora pomoc w kwestii przeprowadzenia powyższej procedury.

 

HostingŚwiadczenie Usługi hostingu obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez Operatora usług polegających na udostępnianiu Klientom możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci WWW. Limity parametrów Usługi hostingu zostały określone w podsumowaniu warunków zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za bieżące przestrzeganie limitów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru Usługi hostingu, Operator uprawniony jest do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi hostingu, a w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Klienta komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców. Operator zapewnia w stosunku do Usługi hostingu gwarantowany czas dostępności tej Usługi w wysokości określonej w Pakiecie.

 

 

Certyfikat SSLUsługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta w ramach której ten działa jako pośrednik pomiędzy Jednostką certyfikującą a Klientem w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Operator nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Operator świadczy jedynie Usługę Certyfikat SSL. Operator nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej. Operator nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie.

 

 

Usługi programisty, edytora lub grafikaW ramach Pakietu Operator może zobowiązać się do świadczenia na rzecz Klienta usług w zakresie programowania, usług graficznych, edytorskich lub innych związanych z oferowanymi usługami. Zakres usługi świadczonej w ramach takich czynności stanowi przedmiot indywidualnego uzgodnienia z Klientem, określającego zakres prac i termin ich wykonania. Wysokość zaangażowania czasowego w realizację takiego zamówienia jest określona w ramach Pakietu. Klient może dokonać uzgodnienia z Operatorem, aby powierzyć mu takie prace w ramach odrębnego wynagrodzenia.

 

 

Przy realizacji usług programistycznych, edytorskich lub graficznych Operator ma prawo posłużyć się usługami podwykonawcy (osoby trzeciej). Operator odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne.

 

Raport z kondycji strony internetowejRaport sporządzany indywidualnie dla danego klienta obejmujący zestawienie informacji o kondycji Serwisu w którym zawarte są informacje:

 

– o wykonanych kopiach zapasowych

– o aktualizacjach wtyczek oraz motywów w Serwisie

– wyniki monitoringu dostępności Serwisu w sieci

– wyniki wyszukiwań nieaktywnych linków oraz błędów 404

– działania przeprowadzone w celu optymalizacji prędkości działania strony

– efekty pracy Firewall’a oraz raport na temat ilości ataków na Serwis

– działania podjęte w celu optymalizacji systemu

– wyniki przeprowadzonych skanów malware oraz wyniki z przeprowadzonych działań, mających na celu ich usunięcie

– statystyki z serwisu Google Analytics oraz PIWIK

Raport sporządzany jest w interwałach przewidzianych w konkretnym Pakiecie.

Limit TransferuUstalony przez Operatora maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do serwera wirtualnego danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

 

 

Wysokość Limitu Transferu określona jest każdorazowo w Pakiecie w megabajtach zużycia w określonym interwale czasowym.

 

 • Raporty sporządzane w ramach usług dla Klienta będą przekazywane w pliku PDF drogą poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji Usługi.
 • Operator wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właściwym Rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Operator ofert Rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia Nazwy Domeny za pośrednictwem strony internetowej Operator, przekazanie dokonanego na stronie internetowej Operator zamówienia do właściwego Rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Nazwy Domeny.
 • Operator nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia zależy wyłącznie od decyzji właściwego Rejestru.
 • Operator wystąpi do właściwego Rejestru o rejestrację Nazwy Domeny po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty wskazanej w podsumowaniu warunków zamówienia lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez Rejestr.
 • Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy:
  1. Klient poda nieprawidłową składnię Nazwy Domeny i nie poprawi tych danych pomimo wezwania Operatora,
  2. Nazwa Domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej.
 • Operator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Nazwa Domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. wniosek o rejestrację danej Nazwy Domeny został już wcześniej złożony przez osobę trzecią,
  3. wniosek o rejestrację Nazwy Domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, a Klient nie uzupełni go pomimo wezwania Operator lub Rejestru, lub
  4. z innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn rejestracja Nazwy Domeny jest niemożliwa.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zablokowanie lub usunięcie Nazwy Domeny przez Rejestr oraz ewentualne zajęcie jej przez osobę trzecią,
  2. rejestrację Nazwy Domeny w złej wierze,
  3. zgłoszenie roszczeń do danej Nazwy Domeny przez osoby trzecie,
  4. dokonanie zmian w konfiguracji Nazwy Domeny lub usunięcie Nazwy Domeny przez osobę nieuprawnioną będące następstwem udostępnienia przez Klienta loginu i hasła lub
  5. Konta Klienta osobom trzecim.

 

 1. Abonament
  • Wysokość opłat za Usługi wskazana jest w Cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie internetowej. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę przez cały okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczane są z góry za Okres abonamentowy wskazany w Specyfikacji Usługi.
  • Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób ( metoda płatności) i w terminie wskazanym przez Operatora w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  • Operator wystawia fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Operator może akceptować następujące formy płatności: przelew bankowy, karta kredytowa oraz szybki
  • przelew internetowy.
  • Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.
  • Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowa wygasa.
  • Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Operatora, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi.
  • W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego Operator wystawi Fakturę pro forma obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma.
  • Opłata abonamentowa jest płatna w terminie określonym na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokonanej wpłaty, w szczególności nr faktury pro-forma. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta).
  • Brak wniesienia przez Klienta Opłaty za kolejny Okres abonamentowy w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.
  • Brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy w terminie 30 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Klientów oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa automatycznie wygasa.
  • W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT w dniu otrzymania potwierdzenia wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.
  • Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

 

 1. Czas trwania umowy
  • Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Operatora, że Serwis Klienta odpowiada korzysta z technologii wpieranej przez usługi świadczone przez Operatora [zwane dalej Wymaganiami Technicznymi].
  • Każda kolejna Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora należności z tytułu opłaty z góry za okres abonamentowy lub dopłaty w przypadku zmiany abonamentu na wyższy.
  • Umowa ulega rozwiązaniu z dniem:
   1. upływu opłaconego przez Klienta okresu abonamentowego i nieprzedłużenia Umowy o kolejny okres abonamentowy zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   2. wypowiedzenia przez Operatora Umowy w związku z brakiem akceptacji zmian Regulaminu,
  • Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności określone w niniejszym Regulaminie będą znajdować zastosowanie również po rozwiązaniu Umowy z Klientem.
  • Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:
   1. naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa,
   2. korzystania przez Klienta z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
   3. wykorzystywania przez Klienta Usług w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom.
  • W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora w sposób, o którym mowa powyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty abonamentowej.

 

 1. Komunikacja
  • Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również w zakresie zmian dotyczących zasad niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia za pomoc poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.

 

 1. Poufność
  • Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych na serwerach.
  • W celu realizacji umowy Klient musi udzielić Operatorowi zgody na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych. Klient może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczać będzie niemożność do świadczenia usług przez Operatora i będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Klienta.
  • Klient upoważnia Operatora do wykorzystania danych osobowych i udostępnienia ich dostawcom usług płatniczych.
  • Powyższe dotyczy w szczególności imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej, adresu stałego miejsca zamieszkania (miasto, kod pocztowy i państwo), numeru dowodu tożsamości, PESEL, Numeru Identyfikacji Podatkowej, płci, daty urodzenia, obywatelstwa (rezydencja dla celów podatkowych), kwoty inwestycji, numeru rachunku bankowego (IBAN), informacji dotyczących banku (BIC) oraz skanu ważnego dokumentu tożsamości.
  • Dokumenty oraz informacje i wyjaśnienia będą przekazywane w formie pisemnej (e-mail) lub ustnej. W przypadku, gdy w ocenie Operatora dane wyjaśnienia lub informacje mają istotne znaczenie dla realizacji Usługi WHS lub Pozostałych Usług Informatycznych, Operator ma prawo żądać przekazania ich w formie pisemnych oświadczeń, zestawień lub notatek, podpisanych przez Przedstawicieli Klienta, a Klienta ma obowiązek dokumenty takie przekazać bez zbędnej zwłoki w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego żądania od Operatora.
  • Operator zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnice handlowe Klienta poznane w wyniku współpracy na podstawie Umowy. Odpowiedzialność Operatora za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania jego pracowników i innych osób, którym Operator zlecił wykonywanie całości bądź części prac objętych Umową. Operator zobowiązuje się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem Umowy.
  • Operator jest zobowiązany do zniszczenia bądź zwrotu do Klienta niezwłocznie po zakończeniu realizacji
  • przedmiotu Umowy wszelkich dokumentów oraz nośników informacji przekazanych członkom Zespołu CIRT w związku z realizacją Umowy.
  • W rozumieniu Umowy nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które:
   1. są powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności;
   2. zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych
   3. ujawnionych Stronie Umowy;
  • Informacje Poufne mogą zostać ujawnione w niezbędnym zakresie:
   1. członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub profesjonalnym doradcom Stron, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji Umowy;
   2. osobom, co do których druga Strona Umowy wyraziła na piśmie zgodę na otrzymywanie przez te osoby informacji poufnych, w zakresie uzgodnionym przez Strony;
   3. na żądanie sądów i organów administracji, w zakresie objętym tym żądaniem;
  • W razie uzyskania informacji przez Stronę, że nastąpiło ujawnienie Informacji Poufnych niezależnie od przyczyny i formy ujawnienia, Strona ta zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy oraz do pełnej współpracy z drugą Stroną Umowy w celu ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
  • Obowiązek zachowania poufności wiąże również w okresie 1 (jednego) roku po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
  • Polityka prywatności (dostępna pod adresem: Polityka prywatności) i Polityka plików cookies (Cookie) stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 1. Ochrona danych osobowych
  • Operator, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).
  • Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.
  • Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.
  • Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.
  • Operator jako podmiot z art. 31 u.o.d.o., któremu Klient powierzył przetwarzanie danych osobowych, przechowuje (przetwarza) dane osobowe innych osób trzecich, które są przetwarzane przez Klienta przy wykorzystaniu Usług hostingowych, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy i Regulaminu.

 

 1. Odstąpienie od Umowy
  • Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Klienta będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem regulacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenie usługi płatnej zostało rozpoczęte przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy lub gdy usługa została w pełni wykonana przed upływem tego terminu.
  • W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa oświadczenie, że odstępuje od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument kieruje w formie elektronicznej, na adres Operatora: kontakt@pro2web.pl lub pisemnie, w formie tradycyjnej, na adres korespondencyjny Operatora.
  • Operator informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Reklamacje
  • Klienta może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi niezwłocznie w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji.
  • Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
   1. dane identyfikacyjne Klienta – imię nazwisko lub jego nazwę, adres,
   2. określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu,
  • Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej (e-mail) przyjmuje się datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Potwierdzenie przyjęcia reklamacji następuję niezwłocznie po jej wpływie w Godzinach Pracy Operatora. Operator udziela odpowiedzi na reklamację drogą mailową na podany w Umowie adres mailowy w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia.
  • Klient może odwołać się od postanowień zawartych w odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
  • Złożone odwołanie Operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Udzielenie odpowiedzi na Odwołanie Klienta wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Odpowiedzialność
  • Niezależnie od innych warunków prawnych dotyczących zgłoszenia roszczenia, poniższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie do Operatora.
  • Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Klientów), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
  • Operator ponosi odpowiedzialność, jeśli można mu przypisać rażące niedbalstwo lub winę umyślną. W przypadku zwykłego niedbalstwa ponosi on odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie zrealizował obowiązku, którego realizacja jest konieczna dla odpowiedniego wykonania umowy lub na którego realizacji druga strona umowy może się opierać (tzw. istotne obowiązki umowne). W pozostałych przypadkach strony nie będą odpowiadać z tytułu szkody jakiegokolwiek rodzaju niezależnie od przedmiotu roszczenia i uwzględniając odpowiedzialność z tytułu winy przy zawieraniu umowy.
  • Jeśli Operator ponosi odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, jakich normalnie mógł oczekiwać na podstawie warunków znanych w momencie zawarcia umowy.
  • Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą także pracowników Operatora, wykonawców i innych osób trzecich wykorzystywanych przez Operatora w celu realizacji umowy.
  • Jeżeli w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, Klient poniósł szkodę, Operator będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych, chyba że w Umowie Strony postanowią inaczej.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta w sieci Internet.
  • Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania osób trzecich w sieci Internet, na które to działania nie miał wpływu, ani za szkody wywołane takim działaniem.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uiszczanie przez Klienta opłat za media oraz skutków takiego zaniechania, w szczególności dotyczące domen i licencji na oprogramowanie antywirusowe.
  • Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest umownie wyłączona.
  • Operator zastrzega sobie prawo do:
   1. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,
   2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu.
   3. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Klientów,
  •  

 

 1. Zmiany Regulaminu
  • Operator zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
  • Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Operatora.
  • Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego powyżej.

 

 1. Postanowienia Końcowe
  • Do oceny praw i obowiązków Operatora oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
  • Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
  • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).
  • W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek innych postanowień między stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony poczytują, że komunikacja dokonywana między nimi za pomocą poczty elektronicznej ma walor zwykłej formy pisemnej.
  • Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub stało się w całości lub w części nieważne lub niezgodne z prawem, nie będzie mieć to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku nieważne lub niezgodne z prawem postanowienie zostanie zastąpione przez przepis ustawowy. W pozostałych przypadkach strony umowy wprowadzą ważne postanowienie, które będzie możliwie najbliższe pierwotnemu postanowieniu, jeśli chodzi o jego skutek gospodarczy, chyba że dalsza wykładnia umowy ma większy priorytet lub jest możliwa.
  • Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości oferowanej usługi oraz zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych.